DORUČENIE ZDARMA pri objednávke nad 79€. Objednávky vybavujeme len pri minimálnej hodnote nákupu za 30€.  

Česká a slovenská prírodná kozmetika | Zdravá výživa

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti boli vypracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / EC a určuje ako Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s používaním webovej stránky https://salvuskozmetika.sk/ (ďalej len Webová stránka), ako aj pri nákupe tovaru a služieb od nás, je využívaná a chránená, a to prostredníctvom webovej stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom prostredníctvom vašej interakcie s nami (napríklad prostredníctvom zákazníckej linky alebo webového chatu) a v budúcnosti po vašej účasti vo vernostnom programe. To najmä znamená, že pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť REPIS,  s.r.o. rešpektujú sa zásady zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti, obmedzenia účelu, obmedzenia uchovávania, minimalizácie údajov, presnosti, integrity a dôvernosti.

Spoločnosť REPIS, s.r.o., vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Spracovaním osobných údajov môže REPIS, s.r.o. poveriť spracovateľa. Akékoľvek informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov vrátane zoznamu spracovateľov údajov REPIS, s.r.o. získate na adrese info@salvuskozmetika.sk.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách bezpečnosť a ochrana osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

ÚČEL SPRACOVANIA INFORMÁCIÍ

Stránka Salvus kozmetika zbiera a spracováva informácie (v prípade fyzických osôb môžu bez predchádzajúceho preukázateľného súhlasu danej osoby byť získavané len nasledujúce informácie: meno a priezvisko a adresa alebo meno a priezvisko a adresa elektronickej pošty) o svojich zákazníkoch a návštevníkoch na tejto internetovej stránke s cieľom rozvíjať svoju činnosť, informovať ich a ponúkať im produkty a služby, o ktoré by mohli mať záujem, a za účelom spracovania štatistík. Informácie, ktoré užívatelia poskytnú budú použité za účelom ich následného informovania napr. o zmenách funkčnosti na stránke a o ponuke služieb, ktoré by mohli byť pre daných užívateľov užitočné (v prípade, že sa daní užívatelia ešte nerozhodli tieto služby využívať). Uvedením a odoslaním požadovaných osobných údajov dáva užívateľ súhlas s použitím týchto údajov pri marketingových aktivitách prostredníctvom elektronickej komunikácie v zmysle zákona č. 610/2003 Zb. o elektronickej komunikácii.

Spôsob, akým stránka Salvus kozmetika nakladá a využíva osobné dáta na tejto internetovej stránke a inde, je výslovne stanovený zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

SÚKROMNÉ INFORMÁCIE

Nie je cieľom stránky Salvus kozmetika zbierať prostredníctvom tejto internetovej stránky súkromné informácie (napr. o politických názoroch, náboženskom presvedčení, zdraví či iných záležitostiach). Ak sa stránka Salvus kozmetika rozhodne získať nejaké súkromné informácie, bude povinná požiadať o súhlas užívateľa. Pokiaľ užívateľ poskytne súkromné informácie bez predchádzajúceho požiadania spoločnosti, vyjadruje tým súhlas, že môže tieto informácie použiť.

COOKIES

Stránka Salvus kozmetika môže zbierať a analyzovať informácie o používaní tejto internetovej stránky, vrátane mena domény, počtu prístupov a navštívených stránok, informácií o stránkach navštívených pred a po návšteve na stránke a dĺžky návštevy na stránke. Tieto informácie sa budú zbierať prostredníctvom cookieCookie je malý textový súbor, ktorý náš server internetovej stránky umiestni na užívateľovom pevnom disku. Užívateľ sa môže rozhodnúť či bude toto cookie používať alebo nie prostredníctvom nastavení prehliadača internetu. Cookie umožní používať túto internetovú stránku rýchlejšie a ľahšie. Tieto anonymne vyzbierané údaje tiež pomáhajú, pri neustálom zlepšovaní stránky podľa potrieb ich návštevníkov.

ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdane tretim stranam či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas:

 1. a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov
 2. b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy
 3. c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 4. d) našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte
 5. e) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát
 6. f) tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom
 7. g) verejným orgánom (napr. polícia)
 8. h) tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A OBDOBIE ICH UCHOVÁVANIA

Zabezpečenie osobných údajov

 1. a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu
 2. b) Рožadujeme, aby naše procesy boli v súlade s GDPR
 3. c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Nepreberáme zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu sme priamo spôsobili.

Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame:
– v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
– 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov
– v čase, počas ktorého je REPIS povinný ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou REPIS, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia
– súhlas pre upozornenie o dostupnosti tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania
– súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

AKO MÔŽE UŽÍVATEĽ UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

Ak si neželáte dostávať nijaké marketingové ponuky od Salvus kozmetiky alebo ak máte akékoľvek otázky o tomto prehlásení, o našej činnosti v oblasti spracovania dát alebo o našej internetovej stránke, môžete sa s nami skontaktovať na adrese :  REPIS, s.r.o., Svornosti 26, 040 01 Košice.

ZMENY

REPIS, s.r.o., si vyhradzuje právo zmeniť toto prehlásenie o použití osobných informácií alebo jeho častí. Odporúčame, aby si každý užívateľ pravidelne overoval, či v ňom nenastali zmeny.

0
  0
  Košík
  Košík je prázdnyNávrat do obchodu