DORUČENIE ZDARMA pri objednávke nad 79€. Objednávky vybavujeme len pri minimálnej hodnote nákupu za 30€.  

Česká a slovenská prírodná kozmetika | Zdravá výživa

Všeobecné obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho www.salvuskozmetika.sk

Nákup v internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

 Predávajúci:

REPIS, s.r.o., so sídlom Svornosti 26, 040 01 Košice, IČO: 33176346, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1,Oddiel:Sro,Vložkač. 9614/V zo dňa 1.12.1997

 DIČ: 2020057072 IČ DPH: SK202057072 Tel.č. : 0905 479 355 E-mail:  info@salvuskozmetika.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami ( skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Zobrazená kúpna cena pri produktoch na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho zahŕňa aj daň  z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Cena nie je uvedená pri produktoch, pri ktorých nie je možné primerane určiť cenu vopred (napr. stroj + vybrané príslušenstvo(spotrebný brúsny materiál – vyžaduje si vypracovanie cenovej ponuky na mieru v závislosti od špecifík stavby a pod. )

 1.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu.

2.Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho. Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za podmienok, uvedených v tejto objednávke. Objednávkový formulár sa vypĺňa kliknutím myšou na pokyn PRIDAŤ DOKOŠÍKA a titul bude vložený do košíka. Následne sa môže kupujúci rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť stlačením pokynu POKRAČOVAŤ v OBJEDNÁVKE, alebo pokračovať v nakupovaní stlačením pokynu SPAŤ K NÁKUPU. Objednávka sa robí potvrdením funkcie ZÁVAZNE OBJEDNÁVAM s povinnosťou platby.

2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky s uvedením čísla objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Oznámenie o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, ešte nie je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Predávajúci následne zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na jeho e-mailovú adresu. Potvrdenie obsahuje údaje o tovare (názov, objednávacie číslo, špecifikáciu), cene, zľave, náklady na doručenie podľa spôsobu ktorý si kupujúci zvolil, dodacej lehote, spôsobe a prípadne miesta doručenia, spôsobe platby, údaje predávajúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a pod……)

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu. 2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o informáciách týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných a prepravných podmienok, tak že: a) o tovare informoval v elektronickom obchode na príslušnej stránke a prostredníctvom potvrdenia objednávky e-mailom b) oobchodnommene,sídleinformovalvelektronickomobchodeavčl.1týchtoobchodnýchareklamačných podmienok. c) o telefónnom čísle a ďalších údajoch dôležitých na komunikáciu informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu a v potvrdení objednávky e-mailom d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže predávajúci uplatniť reklamáciu ,podať sťažnosť informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane DPH , nákladoch na dopravu (poštovné a balné) alebo o skutočnosti, že náklady nie je možné určiť informoval f) o platobných a dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu informoval g) o informácii o práve na odstúpenie od zmluvy, o podmienkach  a lehote na odstúpenie informoval včl.10 týchto obchodných a reklamačných podmienok h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú uvedené na príslušnej stránke elektronického obchodu i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo tejto zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru , ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl.10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu j)o povinnosti kupujúcemu uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa §10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa §4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu. l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. §622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho m) o existencii a podrobnostiach záruky informuje predávajúci na príslušnej stránke elektronického obchodu, prípadne v potvrdení objednávky e-mailom n) o povinnosti kupujúceho zaplatiť predávajúcemu zálohu alebo celú sumu pred dodaním tovaru, pokiaľ sa tak dohodli vopred

3.Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný: a) dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, zabaliť ho tak, aby sa zabezpečila jeho ochrana pri preprave b) odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom všetky potrebné doklady ( faktúra, dodací list, u strojov- záručný list, návod na použitie)

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny odkupujúceho za dodaný tovar

3.3. Ak z dôvodu nedostupnosti alebo vypredania nie je predávajúci schopný dodať tovar v dohodnutej lehote, farbe alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy(stornovať objednávku) Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci vyplnením formulára – Formulár na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že kupujúci už uhradil zálohu alebo celú kúpnu cenu, je predávajúci povinný mu túto čiastku vrátiť v lehote 14 dní od doručenia formulára na odstúpenie od zmluvy, resp. stornovania objednávky. V prípade, že kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy avprípade,žekupujúciužuhradilkúpnucenualebojejčasť,predávajúcijepovinnýjuvrátiť do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu

4.Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť za tovar

4.2. Kupujúci je povinný: a) prevziať objednaný a dodaný tovar, b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

 4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami

5.Dodacie podmienky

 • Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 • Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 • Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 • Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 • Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 • Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
 • Slovenskej pošty,
 • kuriérskej spoločnosti ,
 • osobne na zvolenej prevádzke zásielkovej služby PACKETA uvedenej v objednávke

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, že kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak sa tovar vráti späť ako neprevzatý, má predávajúci právo do kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru ako aj náklady na odoslanie (poštovné a balné). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú doručovateľom, alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru rovnako prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať

 6,Platobné podmienky, spôsob platby :

 • dobierka
 • bezhotovostne kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club, prostredníctvom platobnej brány STRIPE Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.
 • bezhotovostný prevod na bankový účet predávajúceho
 • hotovosť, karta priamo vo vybranej  zásielkovni PACKETA

 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

7.Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu, adresy dodania a váhy a charakteru balíka. Kompletné ceny poštovného sú uvedené v samostatnom dokumente Poštovné a iné poplatky

 • elektronickým bankovníctvom: 0,-eur
 • dobierkou: 1,-euro za dobierku
 • prevodným príkazom: 0,-eur
 • osobný odber: 0,-eur

 V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania kupujúceho je účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Záväzná výška poštovného je uvedená v potvrdení objednávky a môže sa líšiť od výšky poštovného priradeného systémom internetovej stránky.(väčšia váha, atypický rozmer a pod.)

8.Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci /Spotrebiteľ /má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Kupujúci musí odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu buď e-mailom na info@salvuskozmetika.sk,  alebo telefonicky na čísle 0905 479 355 .

 Predávajúci je povinný prevziať tovar od kupujúceho späť a vrátiť mu cenu zaplatenú za tovar v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy vrátiť predávajúcemu iba nepoužitý tovar v nepoškodenom pôvodnom obale, inak predávajúci nie je povinný odstúpenie od zmluvy akceptovať. Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho, všetky prepravné náklady hradí kupujúci.

9.Prevod vlastníckeho práva:

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

 • Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

10.Záverečné ustanovenia

10.1. prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu

 10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať vo forme e-mailových správ alebo telefonicky.

10.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

10.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

 

0
  0
  Košík
  Košík je prázdnyNávrat do obchodu